Vítejte

Tohle je takovŭ malŭ soukromŭ webík s touho bŭt nìèím zajímavŭm, kde se èlovìk rád zastaví a pookusí nìco málo o jedné cestì životem. Zatímco nìkdo celŭ život o životì nìco studuje, nìkdo sní o tom, jak by mohl bŭt krásnŭ a nìkdo na nìj nadává, já se snažím svùj život žít takovŭ jakŭ je a dìlat všechno proto, abych cítil, že má existence má svùj smysl. A tak raète dále...


Zlehka položím prsty na tvé rty.... šššš nic neĝíkej, ukážu Ti pár svŭch veršù
rubrika/ Povídky a fantazie, zveĝejnìno 30. 08. 2006, pĝeèteno 7714, komentáĝe: 26453

Nìco málo...
rubrika/ Nìco málo o mne, zveĝejnìno 11. 04. 2006, pĝeèteno 7620, komentáĝe: 13233

Rád chodím do zámeckŭch parkù, zahrad a arboret, kde si rád utrhnu zajímavŭ list. Vložím jej mezi listy èistého papíru a do knížky, kde jej vylisuji. Pak nalepím spolu s jinŭmi na papír a vložím do scanneru, protože jen digitalizovanì jsem schopen tento zázrak uchovat po delší dobu.
rubrika/ Vytvoĝeno rukama, zveĝejnìno 11. 04. 2006, pĝeèteno 5462, komentáĝe: 16128

Vzájemná náklonnost dvou lidskŭch jedincù, které jsme si zvykli ĝíkat láska, je i v citátech klasikù nìèím mezi šílenstvím a poezií. Z ryze pragmatického hlediska se mùže nìkdy jevit jako zbyteèná, možná hloupá, a pravdìpodobnì bezúèelná vìc. Existuje však také moderní vìdeckŭ pohled, kterŭ považuje lásku za jev stojící na základech tvoĝenŭch evolucí, biologií a biochemií. To, co pĝi povrchním pohledu vypadá jako nesmyslné a zmatené chování, je ve skuteènosti nìco pĝesnì programovaného.
rubrika/ Záliby a koníèky, zveĝejnìno 11. 04. 2006, pĝeèteno 7151, komentáĝe: 17060

Podzim, dozrávají plody, ptáci odlétají, ochlazuje se a padá listí. Mám rád tohle období. Jít listím a nohama ho rozhrnovat, nasávat tu magickou vùni a na nic nemyslet. V Pardubickém zámku jsem s Bodyiou nasbíral pár kaštanù a pak si trochu pohrál... no a tady je vŭsledek.
rubrika/ Vytvoĝeno rukama, zveĝejnìno 11. 04. 2006, pĝeèteno 8917, komentáĝe: 45042

Minerály už sbírám spoustu let. Nejradìji mám krystaly drahokamù a z nich nevíc turmalíny.
rubrika/ Záliby a koníèky, zveĝejnìno 11. 04. 2006, pĝeèteno 9644, komentáĝe: 65947

Znáte ten vtip? Kdo nemá akvárko s rybièkama... A tak akvárko máme. Má 200litrù, desítky rybièek a poslední dobu se nám k naší spokojenosti i hezky zazelenalo. Stránka doplnìná fotografiemi popisuje celou historii našeho vodního svìta od prvního dne až po souèasnost.
rubrika/ Záliby a koníèky, zveĝejnìno 11. 04. 2006, pĝeèteno 21171, komentáĝe: 38262

© Alca 2003-2008, používám phpRS